Κτηματολόγιο: Διαθέσιμη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για αιτήσεις εξωδικαστικών διορθώσεων

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από σήμερα Τρίτη οι αιτήσεις των εξωδικαστικών διορθώσεων αρχικών εγγραφών που προβλέπονται με τη διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998 στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ειδικότερα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του Κτηματολογίου αφορά αιτήσεις για διορθώσεις που το δικαίωμα το οποίο καταχωρίστηκε στις αρχικές εγγραφές είχε μεταβιβαστεί, αλλοιωθεί, καταργηθεί ή επιβαρυνθεί δυνάμει δικαιοπραξίας, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των αρχικών εγγραφών και το σχετικό έγγραφο είχε εγγραφεί στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου.

Με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται στα κτηματολογικά στοιχεία, μεταξύ άλλων, και οι εγγεγραμμένες πράξεις στο υποθηκοφυλακείο που αφορούν τη μεταβίβαση του δικαιώματος της κυριότητας σε χρόνο προγενέστερο των αρχικών εγγραφών και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα που υφίστανται στα βιβλία των υποθηκοφυλακείων αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε πολίτες, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές για τις πράξεις που διαθέτουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής και είναι διαθέσιμη μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr και το gov.gr.

Ποια στοιχεία απαιτούνται από την εφαρμογή

Κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2664/1998, ο αιτών επιλέγει και συμπληρώνει σε ηλεκτρονική φόρμα συγκεκριμένα πεδία που αφορούν:

  • τα ακίνητα που αφορά η αιτούμενη διόρθωση
  • τα στοιχεία του δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος για το οποίο ζητείται η καταχώριση της πράξης
  • τα στοιχεία της εγγραπτέας πράξης και του εγγράφου που αυτή περιέχεται
  • τα στοιχεία μεταγραφής στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου και
    τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) του προσαρτώμενου στην εγγραπτέα πράξη τοπογραφικού διαγράμματος ή τυχόν του διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών, όταν η εγγραπτέα πράξη επιφέρει γεωμετρική μεταβολή.

Στη συνέχεια ο αιτών επισυνάπτει το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, την περίληψη, το πιστοποιητικό μεταγραφής, τα αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και τα προβλεπόμενα, κατά την κείμενη νομοθεσία, λοιπά συνυποβαλλόμενα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.