Φιλόδοξοι στόχοι ESG του Ομίλου ΤITAN για το 2025 και μετά

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας τη διαρκή δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας για όλους, ανακοινώνει τους στόχους του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά. Σε αυτούς περιλαμβάνεται ένας ανανεωμένος και πιο φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2030, ο οποίος ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.
«Με αφετηρία τις ισχυρές επιδόσεις μας έως σήμερα σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τον θετικό μας αντίκτυπο στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε σε φιλόδοξους στόχους που αποβλέπουν στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για όλους τους συμ-μετόχους μας και θέτουν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη σε έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα» δήλωσε ο κ. Λεωνίδας Κανελλόπουλος, εκτελεστικός διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Chief Sustainability Officer) του Ομίλου ΤΙΤΑΝ.
Ο Όμιλος έχει θέσει 20 στόχους οι οποίοι εστιάζουν σε τέσσερις πυλώνες που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις από τους συμ-μετόχους του και διέπονται από τις αρχές καλής διακυβέρνησης, διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής:
• Ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και ψηφιακός μετασχηματισμός, με στόχο να μετασχηματίσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη λύσεων για την πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς κατευθυνόμαστε προς έναν ψηφιακό κόσμο με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα.
• Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη, με στόχο να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους μας, χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν επαγγελματικά μέσα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.
• Θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, με στόχο να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και τους ανθρώπους μας σε όλο τον κόσμο ώστε να συνεισφέρουν στην ευημερία των τοπικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ανησυχίες.
• Υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, με στόχο να ενδυναμώσουμε τα επιχειρηματικά μας οικοσυστήματα ώστε να ενσωματώνουν κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις και τις καθημερινές συμπεριφορές τους, ενώ παράλληλα αξιοποιούμε τους φυσικούς πόρους με υπευθυνότητα.

Ακολουθούν ορισμένα από τα κύρια σημεία των στόχων:

• Νέος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μείωση των εκπομπών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την εντατικοποίηση των προσπαθειών μας για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, την ανάπτυξη προϊόντων χαμηλού άνθρακα, και την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών.
• Δέσμευση να κατέχουμε ηγετική θέση σε θέματα ασφάλειας παγκοσμίως, με στόχο την εξάλειψη των θανατηφόρων ατυχημάτων και την επίτευξη δείκτη συχνότητας ατυχημάτων (LTIFR) που μας τοποθετεί μεταξύ των τριών κορυφαίων επιχειρήσεων στον κλάδο μας.
• Έμφαση στην ενίσχυση ενός εργασιακού περιβάλλοντος συμπερίληψης και διαφορετικότητας (D&I), στην κατάρτιση, και στην υγεία και ευημερία των εργαζομένων. Περαιτέρω προώθηση των ίσων ευκαιριών και αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ανώτερες θέσεις. Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση όλων των εργαζομένων και υλοποίηση πρωτοβουλιών για την υγεία και την ευημερία σε όλες τις χώρες.
• Αύξηση του θετικού αποτυπώματος στις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους. Επίτευξη υψηλών επιδόσεων όσον αφορά στις αέριες εκπομπές. Σχέδια αποκατάστασης λατομείων και διαχείρισης βιοποικιλότητας. Υλοποίηση σχεδίων σύμπραξης με τις τοπικές κοινότητες σύμφωνα με τις προσδοκίες των συμ-μετόχων και διάθεση των 2/3 των συνολικών δαπανών μας σε τοπικούς προμηθευτές και στις τοπικές κοινότητες.
• Ενσωμάτωση πρακτικών της κυκλικής οικονομίας για μια πιο βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα, εξασφαλίζοντας ότι το 70% των κύριων προμηθευτών μας πληροί τα πρότυπα του Τιτάνα για θέματα ESG. Έμφαση στην εξοικονόμηση και την ανακύκλωση του νερού, την ενεργειακή απόδοση και την εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ_ ΣΤΟΧΟΙ ESG 2025_INFOGRAPHIC

Οι στόχοι ESG του Τιτάνα ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Οι επιδόσεις έναντι των στόχων θα ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς, ενώ οι στόχοι για τις εκπομπές (Scope 1 και 2) θα επικυρωθούν επιστημονικά από την Πρωτοβουλία ScienceBasedTargets(SBTi). Πληροφορίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης των στόχων θα παρέχονται στην Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στην επικοινωνία με τους συμ-μετόχους του Ομίλου.

Όλοι οι στόχοι ESG του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσιάζονται στον ιστότοπό του.