Επ. Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκαν εξαγορές εταιρειών από την Teforto, θυγατρική της Motor Oil

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σήμερα (14/5/2021) ομόφωνα μια σειρά εξαγορών εταιρειών από την Teforto Holdings Limited, θυγατρική του ομίλου Motor Oil.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 14η Μάϊου 2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 735/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 31/3/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία TEFORTO HOLDINGS LIMITED (θυγατρική του ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ), του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών:

(α) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(β) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(γ) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

(δ) «VIOTIA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,

(ε) «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(στ) «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά τις αγορές (α) παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και (β) προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες αφορά.