Φορολογική δήλωση: Στο νέο έντυπο Ε3 οι οικονομικές ενισχύσεις προς ελεύθερους επαγγελματίες

«Ακτινογραφία» των οικονομικών ενισχύσεων που έλαβαν το 2020 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες για να κρατηθούν στη ζωή μετά το ξέσπασμα της πανδημίας αποτελεί το νέο έντυπο Ε3 που συνοδεύει τη φετινή φορολογική δήλωση.

Στο νέο Ε3 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί και νέοι πίνακες στους οποίους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν όλες οι ενισχύσεις που έλαβαν το 2020 μέσω του κρατικού πακέτου στήριξης συμπεριλαμβανομένων των φθηνών κρατικών δανείων από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Ειδικότερα οι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώσουν μεταξύ άλλων την αποζημίωση ειδικού σκοπού, την ενίσχυση που δόθηκε στους πληγέντες από τον κυκλώνα ΙΑΝΟΣ, την ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών, την αποζημίωση για τις μισθώσεις των τουριστικών καταλυμάτων, την ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοΐού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα, την επιδότηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων και την ωφέλεια από την μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Η εμφάνιση στο έντυπο Ε3 όλων των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και η δήλωση όλων των πάγιων δαπανών που πραγματοποίησαν το 2020 οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τη βάση για να καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών το τελικό ποσοστό επιδότησης επί των παγίων δαπανών που θα λάβει κάθε δικαιούχος όχι σε μετρητά αλλά με πίστωση του ποσού για πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Νέοι κωδικοί

Αναλυτικά, στο έντυπο Ε3 που θα υποβάλλουν οι επαγγελματίες φέτος περιλαμβάνονται οι εξής νέοι κωδικοί:

1. Κωδικός 081 για τις αγροτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του Covid 19

2. Κωδικοί 150-250-350-450-550 για προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης.

3. Κωδικοί 151-251-351-451-551 για τη μείωση του ποσού επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων

4. Κωδικοί 156-256-356-456-556 για τις προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν.4172/2013 (εξωλογιστικά)

5. Κωδικοί 157-257-357- 457-557 για έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6. Κωδικοί 158-258-358-458-558 για δαπάνες που αφορούν την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

7. Κωδικοί 259-559 για ηλεκτρικά οχήματα.

8. Νέος υποπίνακας στον πίνακα Στ’ με τις κρατικές αφορολόγητες ενισχύσεις:

– Κωδ 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

– Κωδ 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»

– Κωδ 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες»

– Κωδ 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων»

– Κωδ 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων»

– Κωδ 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών»

– Κωδ 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης»

– Κωδ 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα»

– Κωδ 009: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ»

– Κωδ 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19»

– Κωδ 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων»

9. Κωδικοί στον πίνακα «Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν. 4172/2013»:

– Κωδ 001: «Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας ».

– Κωδ 002: «Δαπάνες για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος».

– Κωδ 003: «Δαπάνες για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021».

10. Νέος ΚΩΔ 196 για επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις στην Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα.

11. Νέος ΚΩΔ 999 στον οποίο θα δηλωθεί το «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής».

12. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

13. Νέος κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.

14. Νέο κωδικός στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης για δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υπερβαίνουν τα λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.