Ετσι θα γίνει η Αύξηση Κεφαλαίου της Alpha Bank – Ολο το σχέδιο και οι όροι – Στις 15 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Έκακτη γενική συνέλευση για τις 15 Ιουνίου 2021 αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank προκειμένου να εξετάσει την προσφορά μετοχών για την άντληση ποσού ύψους 800 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η διάθεση των νέων μετοχών να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουλίου, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων.

Το σχέδιο απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Alpha Bank προβλέπει συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω δημόσιας προσφοράς και βιβλίο προσφορών, αντίστοιχα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το δ.σ. της τράπεζας θα καθορίσει την τιμή διάθεσης που δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 0,30 ευρώ (ονομαστική αξία μετοχής) και την κατανομή των νέων μετοχών. Δεν εκδίδονται μετοχές με δικαιώματα προτίμησης, αλλά ο κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στην αύξηση με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έδωσε στη δημοσιότητα η Alpha Bank, οι όροι της ΑΜΚ, μέχρι στιγμής, συνοψίζονται ως εξής:

Αύξηση ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των €0,8 δισεκατομμυρίων, με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη (οι “Νέες Μετοχές”).

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η “Τιμή Διάθεσης”), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των €0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μια κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών (οι “Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών”).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί για τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η “Κατά Προτεραιότητα Κατανομή”), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), μία ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,

β. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,

γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και

δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors).