Όμιλος Σαράντη: Νέο διοικητικό συμβούλιο και περαιτέρω έμφαση σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σε συνέχεια της τακτικής γενικής συνέλευσης της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε στις 20/05/2021, αποφασίστηκε η ανανέωση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου, η οποία υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου να ακολουθεί βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Επιχειρηματικής Ηθικής. Αυτό θα φέρει μια σειρά ενεργειών και πρωτοβουλιών που θα επικαιροποιήσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της εταιρείας, όπως η ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, καθώς και των εργαλείων (κώδικες, πολιτικές, κανονισμοί, διαδικασίες κ.ο.κ.) του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, το νέο Δ.Σ. του Ομίλου αποτελείται από 11 μέλη που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν περαιτέρω τον Όμιλο σε θέματα ESG και έχει εκλεγεί  ανεξάρτητος αντιπρόεδρος σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, στο νέο Δ.Σ. λαμβάνονται υπ’ όψιν τα θέματα πολυμορφίας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και του ποσοστού ανεξάρτητων μελών, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη πολυφωνία.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/05/2021 ως εξής:

 1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, πρόεδρος – εκτελεστικό μέλος
 2. Δημήτριος Ρέππας του Παναγιώτη, αντιπρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 3. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, διευθύνων σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος
 4. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, μη εκτελεστικό μέλος
 5. Κωνσταντίνος Ροζακέας του Πέτρου, εκτελεστικό μέλος
 6. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, εκτελεστικό μέλος
 7. Ιωάννης Μπούρας του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος
 8. Γεώργιος Κωστιάνης του Παναγιώτη, εκτελεστικό μέλος
 9. Χρήστος Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 10. Νικόλαος Νομικός του Περικλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 11. Ειρήνη Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Τα νέα μέλη θα συνεισφέρουν την πολυετή πείρα τους και το δυνατό γνωστικό τους υπόβαθρο στα πεδία της δραστηριότητάς τους και για τον λόγο αυτό θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το διοικητικό συμβούλιο (πληροφορίες για τα μέλη του ΔΣ εδώ).

Το νέο διοικητικό συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για τη δημιουργία περαιτέρω αξίας προς τους μετόχους και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου, εγγυάται δε την αναβάθμιση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων και την προσαρμογή του Ομίλου σε κάθε μεταβολή προτύπων, τάσεων, συνθηκών ή νομοθετικού πλαισίου.

Στις προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου θα είναι η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την υπεύθυνη διακυβέρνηση, την ενδυνάμωσή των εργαζόμενων και τη στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Αποστολή του νέου διοικητικού συμβουλίου είναι να συνδράμει με τη στοχοθεσία του και τις μελλοντικές αποφάσεις του στην εντατικοποίηση των προσπαθειών του Ομίλου προς αυτούς τους τομείς.