ΕΒΕΑ: Νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και επιχειρηματικές ομάδες,  να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

Επισημαίνεται, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) αποτελεί Θεσμικό Υποστηρικτή της πρωτοβουλίας “Elevate Greece”, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει ως σκοπό την ενίσχυση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, προσφέροντας με τη συμμετοχή της Θ.Ε.Α., ως επίσημου φορέα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στη ανωτέρω πρωτοβουλία, υποστηρικτικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

 • Φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προς ανάπτυξη.
 • Ομάδες αποφασισμένες να εργαστούν πάνω στην υποβαλλόμενη επιχειρηματική ιδέα και την μετουσίωσή της σε επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση.
 • Τα μέλη της ομάδας να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ειδικότερα:

 • Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε επιχειρηματικής ομάδας, στην περίοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων/ανάπτυξης επιχειρήσεων.
 • Για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να εντάξει τουλάχιστον έναν συνιδρυτή, μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες μετά την εισαγωγή στο πρόγραμμα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης*

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning,marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα (κ.ά.).
 2. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.
 3. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
 4. Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο της Θερμοκοιτίδας.

* Στις ομάδες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα υποστήριξης δεν παρέχεται φιλοξενία στο χώρο της θερμοκοιτίδας.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:

 1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.
 2. Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
 3. Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.
 4. Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.
 5. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. περιλαμβάνουν:

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.ά.
 • Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης.
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια.
 • Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακό επίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν έως και  28 Ιουνίου 2021  θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης της Θ.Ε.Α.. Οι προκριθείσες ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

Φάση ΑΠροεπώαση (Pre-incubation)

Οι αξιολογούμενες θετικά επιχειρηματικές ομάδες καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation), διάρκειας τριών (3) εβδομάδων που θα τους παρασχεθεί από τη Θερμοκοιτίδα.

Στο διάστημα αυτό, οι επιχειρηματικές ομάδες θα συμμετέχουν σε εστιασμένες δράσεις της Θερμοκοιτίδας με στόχο να διαπιστωθεί η εφικτότητα υλοποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου και να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους. Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

Φάση Β’ Πρόγραμμα Επώασης (Incubation)

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-επώασης, ακολουθεί το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων, το οποίο περιλαμβάνει πρόγραμμα φιλοξενίας, ή πρόγραμμα υποστήριξης στη Θερμοκοιτίδα, διάρκειας έως και έξι (6) μηνών. Για να ενταχθούν επιχειρηματικές ομάδες στα Προγράμματα Φιλοξενίας ή Υποστήριξης της Θ.Ε.Α., θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θ.Ε.Α. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού της Θ.Ε.Α., καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Παράλληλα, οι επιχειρηματικές ομάδες, εκτός των υπηρεσιών Φιλοξενίας και Υποστήριξης, λαμβάνουν και εκτεταμένες υπηρεσίες δικτύωσης, αξιοποιώντας τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση του Ε.Β.Ε.Α., καθώς και παράλληλες πρωτοβουλίες, όπως η επαφή τους με το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων – (BANG), του Ε.Β.Ε.Α. , με επενδυτικά Funds, συμμετοχή σε εκδηλώσεις, demo days, διεθνείς εκθέσεις και άλλα.

Φάση Γ’ Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking)

H επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης σηματοδοτεί:

 • Tην «αποφοίτηση» των επιχειρηματικών ομάδων από το πρόγραμμα, καθώς και την αποχώρησή τους από τις εγκαταστάσεις της Θ.Ε.Α.
 • Tη σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος), στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες Φάσεις
 • Tη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής τους στις επιμέρους Δράσεις δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Α.

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος Δικτύωσης δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Αίτηση

Θα βρείτε την αίτηση για τη συμμετοχή σας στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., στην ιστοσελίδα www.theathensincube.gr

­