Εργο για την Ευρωπαϊκή Ενωση ανέλαβε η Uni Systems

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, σε κοινοπραξία με την Capgemini Invent (επικεφαλής), υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Intellectual Property Office – EUIPO), η οποία περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης του Γραφείου, με σκοπό την επίτευξη του Στρατηγικού Σχεδίου 2025.

Η σύμβαση είναι μονοετής με δυνατότητα ανανέωσης για έως τρία επιπλέον έτη με συνολική μέγιστη αξία τα €50 εκ. και περιλαμβάνει γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελέγχους, μελέτες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων ΤΠΕ.

Οι υπηρεσίες πρόκειται να καλύψουν τους εξής τομείς:

• Γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για υψηλού επιπέδου στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης του Γραφείου.

• Ανεξάρτητες υπηρεσίες ελέγχου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διακυβέρνησης και λειτουργίας του EUIPO, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, κ.α.. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι μια σειρά αναλύσεων, εκτιμήσεων, προτάσεων, υποδείξεων και πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις προς εξέταση δραστηριότητες.

• Μελέτες ΤΠΕ καθώς και μελέτες ανάλυσης σχετιζόμενες με τις βασικές δραστηριότητες του EUIPO, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλα θέματα που θα ενισχύσουν τις εργασίες του Γραφείου.

Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας Εξωτερικού της Uni Systems, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη του EUIPO στην εταιρεία μας και η ανάθεση ενός στρατηγικού, για την αποστολή του Γραφείου, έργου, είναι τιμή για εμάς. Έρχεται ως αναγνώριση των ικανοτήτων των ομάδων μας και της επιτυχημένης εμπειρίας μας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής, υπογραμμίζει την εμπειρογνωμοσύνη μας στον τομέα των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και τροφοδοτεί τη δέσμευσή μας για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου υποστηρίζοντας το όραμα του Γραφείου.»

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Alicante στην Ισπανία. Διαχειρίζεται την καταχώρηση του εμπορικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM) και του καταχωρημένου Κοινοτικού Σχεδίου (RCD) που παρέχουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.