Alpha Bank: Με ποσοστό 84,9% εγκρίθηκε η ΑΜΚ – Οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Services and Holdings πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ποσοστό 84,9% (*) και απαρτία Μετόχων 57,3% το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, έως του ποσού των Ευρώ 0,8 δισ. (ΑΜΚ) με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών, την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ΑΜΚ, καθώς και την κατάργηση των

δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων Μετόχων. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και για να προσδιορίσει και να εξειδικεύσει τους όρους της ΑΜΚ και της προσφοράς των νέων μετοχών.

«Στο νέο περιβάλλον θετικών προσδοκιών που διαμορφώνεται, θέλουμε η Τράπεζά μας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας εν όψει μίας ισχυρής ανάκαμψης που θα στηρίζεται στις

επενδύσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασίλης Θ. Ράπανος.

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου κ. Βασίλης Ε. Ψάλτης υπογράμμισε ότι «αντλούμε αναπτυξιακά κεφάλαια για να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται,

δημιουργώντας, παράλληλα, ισχυρή αξία για τους Μετόχους μας».

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

  • Ενέκρινε την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») έως το ποσό των Ευρώ 0,8 δισ., με καταβολή σε μετρητά, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης και την

έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»).

  • Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας των Ευρώ 0,30 εκάστης, με βάση τα αποτελέσματα διαδικασίας βιβλίου

προσφορών που θα διεξαχθεί από μία κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών, της οποίας οι Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) (οι «Γενικοί Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών»). Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner) και η Barclays Bank Ireland PLC και η AXIA Ventures Group Limited ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).

  • Αποφάσισε ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα είναι έως τέσσερις (4) μήνες και θα αρχίζει από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ορίζει την Τιμή Διάθεσης.
  • Πρότεινε οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:

α. στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς και

β. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών.

 

 

 

  • Αποφάσισε ότι η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε όπως καθορίσει τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
  • Αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Αποφάσισε ότι το καθαρό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών της, στο πλαίσιο διευκόλυνσης/επιτάχυνσης της εκτέλεσης του ήδη ανακοινωθέντος στρατηγικού σχεδίου της.
  • Αποφάσισε ότι η αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα υποβληθεί από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης

Προσφοράς και την καταβολή των κεφαλαίων κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρισμα για το οικονομικό έτος 2021 και μετά, με την επιφύλαξη όλων των εφαρμοστέων νόμων.

  • Αποφάσισε την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  • Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως συμπληρώσει τις ελλείπουσες λεπτομέρειες στο καταστατικό κατά την ανωτέρω τροποποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς των Νέων Μετοχών, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης της ΕΓΣ και όπως προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη ενέργεια, πράξη ή δικαστική ενέργεια για τους σκοπούς της πραγματοποίησης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

(*) Στοιχεία Απαρτίας & Πλειοψηφίας:

ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 849.783.909 (95,92%) / ΑΠΟΧΕΣ: 36.137.907 (4,08%) / ΑΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΙ: 0 (0,00%)

ΥΠΕΡ:                    752.108.434 (84,90%)

ΚΑΤΑ:                    97.675.475 (11,02%)

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ΑΜΚ

15 Ιουνίου Έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Τέλη Ιουνίου Εκτιμώμενη εκκίνηση της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών
Μέσα Ιουλίου Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών