ΑΔΜΗΕ: Ενοποιημένα κέρδη 16,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο

Στα 16,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για τον όμιλο ΑΔΜΗΕ το α’ τρίμηνο 2021, μειωμένα κατά 21,4% έναντι 20,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση 26,2%.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η εκκίνηση του 2021 για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ ήταν δυναμική όσον αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψε εντός του 2020, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 59,4% και να διαμορφώνονται στα 81,6 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν στα 67,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή κάμψη 3,5% έναντι 70,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.  Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επαναπροσδιορισμός των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος για το έτος 2021 από τη ΡΑΕ, καθώς δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση των χρώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να γίνεται με τις ίδιες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος του έτους 2020. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η αρνητική επίπτωση από το γεγονός αυτό για το α’ τρίμηνο 2021 ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ τα οποία ασφαλώς θα ανακτηθούν τις επόμενες χρονιές.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση σε 47,5 εκατ. ευρώ έναντι 51,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 46,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020 και β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,1 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 23% και ανήλθε στα 23,1 εκατ., έναντι 30,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 13,8% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 22,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 27,4% έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα – μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 28,3% έναντι 29,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.