Αlpha Bank: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζεται για την ΑΜΚ μέσα από επτά ερωτήσεις – απαντήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου έως 800 εκατ. ευρώ δίνει η Alpha Bank με απαντήσεις σε επτά ερωτήματα με σκοπό την διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού. 

Μεταξύ άλλων η τράπεζα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η διάθεση των μετοχών, τον τρόπο εκδήλωση ενδιαφέροντος κάλυψης, την τιμή διάθεσης των μετοχών, αλλά το πότε θα ολοκληρωθεί η συνδυασμένη προφορά.

Πως θα διατεθούν οι Νέες Μετοχές;

Οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν: στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Πως μπορώ να εγγραφώ (εκδηλώσω ενδιαφέρον κάλυψης) για Νέες Μετοχές;

Οι μη ειδικοί επενδυτές μπορούν να εγγραφούν (εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάλυψης) για Νέες Μετοχές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ οι ειδικοί, θεσμικοί και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν (εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάλυψης) για Νέες Μετοχές είτε μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή στα πλαίσια της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Ωστόσο, συμμετοχή επενδυτή τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δεν επιτρέπεται. Επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως.

Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διεξαχθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί προκειμένου να καθορίσει τον καταμερισμό των Νέων Μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Περαιτέρω, λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε σχετικές ανακοινώσεις, που θα δημοσιευθούν από την  Εταιρεία. Επιπροσθέτως παρακαλείσθε να απευθύνεστε στον θεματοφύλακά σας ή την επενδυτική σας εταιρεία για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης;

Η ΑΜΚ προτείνεται να είναι χωρίς δικαιώματα προτίμησης. Παρ’ όλα αυτά, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να παρασχεθούν συγκεκριμένες εντολές από την ΕΓΣ προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μεριμνήσει οι Νέες Μετοχές να κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»).

Σύμφωνα με αυτές τις εντολές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίες προτείνεται να είναι δεσμευτικές, η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών στην τιμή διάθεσης προς τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΜΚ και αιτούνται να εγγραφούν για Νέες Μετοχές κατ’ αναλογία με την υφιστάμενη συμμετοχή τους (οι «Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μέτοχοι»), πρέπει να είναι τέτοια ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να παραμένει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ (ή στην περίπτωση συμμετοχής τους για ποσοστό μικρότερο από την κατ’ αναλογία συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσοστού αυτού).

Επί της ουσίας, η προτεινόμενη Κατά Προτεραιότητα Κατανομή διασφαλίζει ότι οι Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μέτοχοι διατηρούν το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αμετάβλητο. Το ποσοστό συμμετοχής στην ΑΜΚ της Εταιρείας κάθε Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντος Μετόχου θα καθοριστεί με αναφορά σε ημερομηνία καταγραφής (record date), η οποία θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί δημοσίως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μέτοχοι στην Ιδιωτική Τοποθέτηση που κατέχουν μετοχές μέσω θεματοφυλακής ή συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts), πρέπει να φροντίσουν για την προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο θεματοφύλακά σας. Εφόσον χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο ir@alphaholdings.gr.

Είμαι υποχρεωμένος να λάβω Κατά Προτεραιότητα Κατανομή;

Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών θα δοθεί στους Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μετόχους που αποφασίζουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετέχουν στην ΑΜΚ. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν υφιστάμενο μέτοχο να συμμετάσχει στην ΑΜΚ.

Θα λάβω Κατά Προτεραιότητα Κατανομή εάν απέχω από την ψηφοφορία στην ΑΜΚ ή/και αν ψηφίσω κατά της ΑΜΚ;

Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή, που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 3 απάντηση ανωτέρω, προτείνεται να δοθεί στους Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μετόχους, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, ανεξαρτήτως του πώς και εάν, θα συμμετάσχουν στην ΕΓΣ ή/και θα ψηφίσουν σε αυτήν. Η συμμετοχή στην ΕΓΣ και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στο πλαίσιο αυτής, τελούν υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των μετόχων της Εταιρείας.

Πως θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών;

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί από την ΕΓΣ, προκειμένου να καθορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω εξουσιοδότησης, ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης θα γίνει μέσω διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών, διασφαλίζοντας ότι ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών θα είναι διαφανής, αδιάβλητος και σύμφωνος με την ακολουθούμενη πρακτική στην αγορά, μεγιστοποιώντας τον ανταγωνισμό.

Πότε θα ολοκληρωθεί η Συνδυασμένη Προσφορά;

Η Συνδυασμένη Προσφορά είναι διαδικασία που υπόκειται σε διάφορες κανονιστικές και εταιρικές εγκρίσεις. Εξ’ αυτού του λόγου και παρά το γεγονός ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί για το χρόνο ολοκλήρωσης της ΑΜΚ. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.