Μελέτη EY – Eurelectric: Ηλεκτρικά οχήματα το 55% των παγκόσμιων πωλήσεων οχημάτων μέχρι το 2030

  • Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης και στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης

  • Κρίσιμες οι εύκολα και ισότιμα προσβάσιμες υποδομές φόρτισης για τη μαζική χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων

  • Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ομαλή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση

 

Ο ρυθμός υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Παγκοσμίως, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων διπλασιάστηκαν το 2021 και σημείωσαν άλμα της τάξης του 55% το 2022, αποτελώντας το 13% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων.

Ωστόσο, για να διατηρηθεί αυτή η δυναμική τα μέρη του οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης (eMobility) θα πρέπει να συνεργαστούν γύρω από έξι βασικές προτεραιότητες για τη μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με νέα μελέτη από την EY και την Eurelectric.

Η μελέτη εξετάζει τις απόψεις ηγετών από το οικοσύστημα της ηλεκτροκίνησης, από τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, οι επιχειρήσεις διαχείρισης στόλου, οι υπεύθυνοι αστικού σχεδιασμού και οι υποδομές φόρτισης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2022 οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν το 27% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων στην Κίνα, στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν λίγο πάνω από το 20%, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε περισσότερο από 7%. Είναι, όμως, οι συνθήκες ώριμες για τη μαζική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων από το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό;

Η μελέτη τονίζει την ανάγκη για συνεργασία και συντονισμένη δράση από τους συμμετέχοντες του οικοσυστήματος ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο μάλιστα της επίτευξης των στόχων απανθρακοποίησης, με τις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτό.

Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στηρίζεται σε έξι βασικές προτεραιότητες

Για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, η μελέτη υπογραμμίζει ότι, συλλογικά, το οικοσύστημα πρέπει να επικεντρωθεί σε έξι βασικούς πυλώνες της αλυσίδας αξίας της ηλεκτροκίνησης: τις ανθεκτικές εφοδιαστικές αλυσίδες και ζωτικές πρώτες ύλες, την παραγωγή καθαρής και πράσινης ενέργειας, τις προσβάσιμες υποδομές φόρτισης, την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών οχημάτων με τεχνολογία έξυπνων δικτύων ενέργειας, τις ψηφιακές πλατφόρμες και mobile apps για τη βελτιστοποίηση της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και τέλος, την εύρεση και εκπαίδευση της επόμενης γενιάς ανθρώπινου κεφαλαίου.

Υποδομές φόρτισης για όλους

Καθώς το δημογραφικό προφίλ των αγοραστών ηλεκτρικών οχημάτων αναπτύσσεται και περιλαμβάνει μία ολοένα και πιο ευρεία ομάδα καταναλωτών, με πιο συνήθεις προσδοκίες σε σχέση με τους «early adopters», η ύπαρξη και λειτουργία υποδομών φόρτισης για όλους είναι κρίσιμη. Σύμφωνα με τη μελέτη, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2040 ο συνολικός αριθμός των αναγκαίων αστικών, ιδιωτικών και δημόσιων φορτιστών στην Ευρώπη θα αγγίξει τα 140 εκατομμύρια (το 88% αυτών θα προορίζονται για κατ’ οίκον φόρτιση), για την εξυπηρέτηση περίπου 239 εκατ. ηλεκτρικών οχημάτων. Στις ΗΠΑ, συνολικά 91 εκατ. φορτιστές (85% για κατ’ οίκον φόρτιση) θα είναι απαραίτητοι για την εξυπηρέτηση 152 εκατ. οχημάτων, την ίδια περίοδο.

Για την ταχύτερη και πιο δίκαια κατανεμημένη δημιουργία υποδομών φόρτισης, η μελέτη προτείνει την εγκατάσταση φορτιστών -μέσω ρυθμιστικών κινήτρων- σε χώρους όπου οι άνθρωποι εργάζονται και ζουν. Η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών δικτύου και των δημόσιων Αρχών για την προετοιμασία της ανάπτυξης δικτύων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναμενόμενη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και εκτιμώντας τις ανάγκες των υποδομών και τις απαιτούμενες επενδύσεις, αποτελεί επίσης μία κρίσιμη παράμετρο.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού σε κεντρικό ρόλο

Οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, με την εξειδίκευσή τους στις τεχνικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού και την εκτεταμένη γνώση τους σχετικά με τον διαμοιρασμό του φορτίου και τις γραμμές τροφοδοσίας.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρισμού πρέπει να αναλάβουν έναν πιο πελατοκεντρικό ρόλο, βασιζόμενες σε μεγαλύτερο βαθμό στην τεχνολογία. Για να πετύχουν, θα πρέπει να συνεργάζονται περισσότερο προληπτικά με τους υπεύθυνους αστικού σχεδιασμού και να συνεχίσουν να αναπτύσσουν δίκτυα που θα επιτρέπουν τη σύνδεση ανανεώσιμων και άλλων μορφών ενέργειας κατανεμημένης παραγωγής στο ενεργειακό δίκτυο. Επιπλέον, θα πρέπει να διαχειριστούν νέα ενεργειακά φορτία στα σημεία φόρτισης και να επιδιώξουν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών που θα επιτρέπουν την αμφίδρομη ροή ενέργειας κατά μήκος του δικτύου.

Ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος, επικεφαλής Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών και επικεφαλής Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της EY Ελλάδος δήλωσε σχετικά: «Παρά το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τις διάφορες οικονομικές πιέσεις, η μελέτη της EY με τη Eurelectric δείχνει ότι οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Όμως, για να είναι επιτυχημένη η μετάβαση σε ένα περιβάλλον ηλεκτροκίνησης, η συνεργασία των μερών του ευρύτερου οικοσυστήματος του eMobility είναι απαραίτητη, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε νέες και επαρκείς υποδομές φόρτισης, αλλά και σε πιο ισχυρές εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς η αύξηση του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να ασκήσει μεγάλη πίεση στα ενεργειακά δίκτυα».