ΟΤΕ: Διανομή μερίσματος €0,68 αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,68 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,687878 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 5.270.372 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία στις 25 Ιουνίου 2021 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,6534841 ευρώ ανά μετοχή.

Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 28η Ιουνίου 2021 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”, ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.».

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ στα τηλέφωνα: 2106332342, 2106115381, και με e-mail: iroffice@ote.gr και mkountouri@ote.gr και mtsatsani@ote.gr

Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλαδή μέχρι 31-12-2026, παραγράφονται και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.